Friday, November 18, 2011

Example of Japenese Peer Oral Test

  1)Amar-san wa doko de benkyo o shite imasu ka
àUiTM de benkyo o shite imasu

 2)Uchi kara UiTM made donogurai kakarimasu ka
àOtobai de 10-fun gurai kakarimasu ka

 3)Amar-san wa Nihon-go ga dekimasu ka
àHai, yoku dekimasu

 4)Mizi-san wa doko de sunde imasu ka
àShah Aramu ni sunde imasu

 5)Doyatte shah aramu no yubinkyoku e ikimasu ka
àAsoko de basu ni notte, PKNS de orite kudasai. Yubinkyoku wa PKNS no naka ni arimasu.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan pesanan